• Gratis verzending bij besteding vanaf €50,-
  • Voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
  • We zijn nog druk bezig met eigen foto,s en producten online te zetten

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'Puur-Savannah' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de webshop van Puur-Savannah. 
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Puur-Savannah voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Puur-Savannah erkend. 
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert. 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Puur-Savannah. 
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Puur-Savannah eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Puur-Savannah verzonden order bevestings mail en/of factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 
2.3 Indien niet binnen 14 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Puur-Savannah en afnemer hieraan gebonden. 
2.4 Aanbiedingen van Puur-Savannah gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
2.5 Puur-Savannah kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

 

Artikel 3. Aflevering 

3.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 1 werkdag na bestelling ter verzending aangeboden bij de vervoerder. vervoerder (rond feestdagen kan deze termijn langer zijn) Voor het verzenden van bestelde zaken kan Puur-Savannah verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bijPuur-Savannah bekende postadres (geen postbus), niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. 
3.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen maximaal 60 dagen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. 
3.3 Aan de leveringsplicht van Puur-Savannah zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Puur-Savannah geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden (ongeacht of de koper aanwezig is). Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 
3.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept. 

Artikel 4. Levertijd

4.1 Een door Puur-Savannah opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Puur-Savannah zijn, waarna Puur-Savannah zal trachten om binnen 1 werkdag de goederen aan te bieden aan de vervoerder.
4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Puur-Savannah (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 


Artikel 5. Garantie 

5.1 Puur-Savannah biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 
5.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Puur-Savannah ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Puur-Savannah . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen binnen 14 dagen na levering aan Puur-Savannah schriftelijk worden gemeld. Eventuele gebreken die tijdens het gebruik blijken kunnen tot maximaal 60 dagen schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
5.3 Indien klachten van de afnemer door Puur-Savannah gegrond worden bevonden, zal Puur-Savannah naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Puur-Savannah en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Puur-Savannah ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Puur-Savannah gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Puur-Savannah voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
5.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Puur-Savannah in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken die onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Puur-Savannah en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
5.5 Puur-Savannah is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
5.6 De afnemer kan voor vragen en/of klachten schrijven naar Puur-Savannah, Harmoniestraat 8 4902PZ Oosterhout  of mailen naar: info@puur-savannah.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur 

Artikel 6. Betaling 

6.1 De betaling dient middels een directe internet betaling plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 

6.2 Indien Puur-Savannah haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van €250,-. 

Artikel 7. Privacy 

7.1 Puur-Savannah respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Puur-Savannah niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in de privacyverklaring. 
7.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Puur-Savannah kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Puur-Savannah (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Puur-Savannah . De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Puur-Savannah is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Puur-Savannah , andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Puur-Savannah is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 
7.3 Puur-Savannah verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Puur-Savannah geen onevenredige inspanning of kosten vergt. 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 De inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, digitale downloads, is eigendom van Puur-Savannah en wordt beschermd door internationaal auteursrecht wetten.